Apply for this job now

Dansk Private Client Advice Associate (Danish Private Client Advice Associate)

Location
Metz, Moselle
Job Type
Permanent
Posted
6 Sep 2022
Hvis du ønsker at søge denne stilling, bedes du sende din ansøgning sammen med dit CV på engelsk.

Privatkundeafdelingen evaluerer eksisterende kunders og potentielle kunders mål, risikoprofil, aktuelle investeringstrategi og -struktur for at kunne definere en egnet aktivfordeling og formulere en benchmark-anbefaling.

Som medarbejder af det danske PCA-team er det din opgave at yde støtte til andre medlemmer af teamet, analytikere, salgsrepræsentanter og investeringskonsulenter ved at levere reguleret og hensigtsmæssig rådgivning til potentielle og eksisterende kunder hos Fisher Investments Luxembourg, Sàrl. Du lærer at bruge data og indsigter som grundlag for dine anbefalinger. Du refererer til din teamleder, som vil støtte dig i din faglige udvikling.

De daglige opgaver:
 • Udarbejde og redigere skriftlige oplæg ved at indhente kundeoplysninger, anvende oplysninger fra tredjepartsforhandlere, gennemføre analyser på baggrund af eksisterende aktiver og køre porteføljesimuleringer.
 • Samarbejde med andre interne teams for at sikre en glidende overgang i sagsbehandlingen.
 • Arbejde i gruppeprojekter på ad hoc-basis for at øge effektiviteten.
 • Bruge MS Access, Word, Excel (komplekse funktioner) og Adobe for at skræddersy oplæg og udarbejde detaljerede rapporter.
Dine kvalifikationer:
 • En universitetsgrad eller en kombination af uddannelse og relevant erfaring.
 • Behersker dansk flydende (skriftligt og mundtligt).
 • Erfaring med finansiel planlægning og investeringsprincipper og gerne eksaminer inden for branchen.
 • I stand til at producere kvalitetsarbejde inden for den fastsatte tidsfrist.
 • Ivrig efter at bidrage til arbejdet i et dynamisk miljø baseret på interaktivt samarbejde med henblik på at opretholde et højt produktionsniveau.
Hvorfor Fisher Investments Luxembourg, Sàrl:

Den globale Fisher-organisation har gjort det til en mærkesag at sætte kunderne først. Vi tilbyder derfor enestående service og tager en skræddersyet tilgang til investering. Du kan være forvisset om, at Fisher Investments og Fisher Investments Luxembourg, Sàrl afspejler vores kunders prioriteter ved at bruge en simpel og transparent gebyrstruktur og anerkendte europæiske depotbanker.

Det er medarbejderne, der gør det muligt at opfylde Fisher-koncernens formål, og for at hjælpe vores medarbejdere med at opfylde deres langsigtede mål tilbyder vi en række personalegoder, herunder:
 • 100 % dækning af forsikringsmedlemskab eller prisen til supplerende medicinske behandlinger (herunder lægebehandlinger, tandlægebehandlinger, synsbehandlinger) til medarbejdere og deres kvalificerede pårørende .
 • Vores leverandør af supplerende medicinske behandlinger, DKV, dækker en række helbredstilstande og giver refusionsmuligheder for behandlinger, herunder tandlægebehandlinger og tandregulerende behandlinger. Selv lægehjælp ved behov under udlandsrejser indgår.
 • 28 feriedage om året, som stiger til 30 dage efter 5 års ansættelse, og mulighed for at tilkøbe yderligere 3 dage.
 • Et supplerende pensionstillæg til medarbejdere, som udgør 4 % af din grundløn op til loftet for sociale sikringsydelser og 12 % af grundlønnen over dette loft. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl giver et yderligere pensionsbidrag op til maksimalt 50 %, der afstemmes i forhold til medarbejderens eget pensionsbidrag, (eller 600 EUR, da det aktuelle maksimum for medarbejdere er 1200 EUR pr. år, som er fastsat af regeringen).
 • Et arbejdsmiljø, der præges af samarbejde og løbende kompetenceudvikling, støtte i udviklingen og begivenheder for at takke medarbejderne.
 • Månedligt tilskud til fitness-abonnement .
Vi er meget stolte af vores inkluderende kultur. Vi værdsætter de forskelligartede perspektiver og unikke kompetencer, du bidrager med til teamet - vi lærer alle af det. Succes hos Fisher Investments bygger på resultater, samarbejdsevner og en vilje til at udrette noget stort - så hvis du er parat til det, så er vi parate til dig! Send din ansøgning i dag for at blive en del af et miljø, hvor du kan gøre en forskel i menneskers liv ved at forbedre investeringsuniverset.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, SÀRL ER EN ARBEJDSGIVER, DER GIVER LIGE MULIGHEDER FOR ALLE MEDARBEJDERE.

Medarbejdere er ansvarlige for al skat på naturalydelser som følge af præmier/medlemsomkostninger, som selskabet betaler

The Private Client Advice (PCA) group evaluates client and prospect goals, risk profiles, current investment strategies and structures to determine suitable asset allocation and benchmark recommendations.

As a Danish PCA Associate, you will support other team members, Analysts, Tied Agents and Investment Counsellor's in providing regulated and suitable advice to prospective and existing clients of Fisher Investments Luxembourg. You will learn to use data and insights to guide your recommendations. You will report to your Team Leader who will aid in your professional development and job training.

The Day-to-Day:
 • Prepare and format written proposals by collecting client information, using information from third-party vendors, and conducting analysis based on the existing assets, and running portfolio simulations
 • Partner with other internal groups to ensure smooth transition of cases
 • Work on ad hoc group projects to help increase efficiency
 • Use MS Access, Word, Excel (perform complex functions) and Adobe to customise proposals and produce detailed reports
Your Qualifications:
 • A University degree or equivalent combination of education/experience
 • Fluent language proficiency in: Danish (Written and Verbal)
 • Experience with financial planning and investment principles or industry exams preferable
 • Produce quality work within a target timeline
 • Eager to work in an energetic, collaborative environment to support high-volume output
Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:
 • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents
 • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
 • Monthly gym subsidy
We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team - it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things - so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as a result of the premiums/membership costs paid by the Company

Apply for this job now

Details

 • Job Reference: 704958945-2
 • Date Posted: 6 September 2022
 • Recruiter: Fisher Investments
  Fisher Investments
 • Location: Metz, Moselle
 • Salary: On Application
 • Sector: Banking & Financial Services
 • Job Type: Permanent