Apply for this job now

Norsk Private Client Advice Associate (Norwegian Private Client Advice Associate)

Location
Metz, Moselle
Job Type
Permanent
Posted
6 Sep 2022
Hvis du er interessert i denne jobben, kan du legge inn en søknad med CV på engelsk.

Muligheter:

Gruppen for privatkunderådgivning (PCA) evaluerer mål, risikoprofiler, nåværende investeringsstrategier og strukturer for kunder og kundeemner for å gi passende anbefalinger for aktivaallokering og referansepunkt.

Som en norsk privatkunderådgiver vil du støtte andre på ditt team, analytikere, tilknyttede agenter og investeringsrådgivere i å gi regulert og tilpasset rådgivning til kundeemner og eksisterende kunder av Fisher Investments Luxembourg. Du vil lære å bruke statistikk og innsikter til å veilede dine anbefalinger. Du rapporterer direkte til din teamleder som vil støtte deg i din faglige utvikling og opplæring på arbeidsplassen.

Jobbhverdagen:
 • Forbered og formuler skriftlige forslag ved å samle inn kundeinformasjon samlet inn fra tredjepartsleverandører, og gjennomfør analyser basert på eksisterende eiendeler, og kjør porteføljesimuleringer
 • Samarbeid med andre interne grupper for å sikre smidige saksoverganger
 • Delta på ad hoc-gruppeprosjekter for å øke effektiviteten
 • Bruk MS Access, Word, Excel (utfør avanserte funksjoner) og Adobe for å tilpasse forslag og produsere detaljerte rapporter
Dine kvalifikasjoner:
 • En universitetsgrad eller tilsvarende kombinasjon av utdanning og erfaring
 • Flytende språkkunnskaper i: Norsk (skriftlig og muntlig)
 • Erfaring med finansplanlegging og investeringsprinsipper eller bransjeeksamener er en fordel
 • Utfør kvalitetsarbeid innenfor angitte tidsfrister
 • Vær ivrig etter å jobbe i et energisk og samarbeidende miljø som jobber mot et høyt produksjonsvolum
Hvorfor Fisher Investments Luxembourg:

Fisher globalt utmerker seg ved å sette kunden først, yte service i verdensklassen samt ha en personlig tilnærming til investering. Du kan føle deg trygg på at Fisher Investments og Fisher Investments Luxembourg stiller seg på kundens side ved å bruke en enkel og transparent gebyrstruktur samt anerkjente europeiske depotmottakere.

Det er folket som gjør formålet med Fisher mulig, og for å hjelpe våre ansatte med å nå sine langsiktige mål, tilbyr vi en rekke fordeler, blant annet:
 • 100 prosent dekning av medlemskapet eller forsikringspremiene for tilleggshelsetjenester (inkludert legebehandling, tannhelsetjenester, øyelege) for ansatte og deres kvalifiserte familiemedlemmer
 • Vår leverandør av tilleggshelsetjenester, DKV, dekker en rekke tilstander og har refusjonsordning for behandlinger inkludert tannbehandling og kjeveortopedisk behandling. Det inkluderer også legebehandling ved behov når du reiser utenlands
 • 28 dager årlig permisjon, som øker til 30 dager etter fem års tjeneste, med mulighet til å kjøpe opptil tre ekstra dager
 • En tilleggspensjonsordning for ansatte, fire prosent av grunnlønnen opp til taket i folketrygden og 12 prosent for inntekt (grunnlønn) over taket. FIL supplerer ansattes personlige pensjonsinnskudd opp til 50 prosent (eller 600 euro gitt at nåværende tak for ansatte er 1200 euro årlig som fastsatt av myndighetene)
 • Et samarbeidende arbeidsmiljø som driver med kontinuerlig opplæring, gir utdanningsstøtte og har arrangementer hvor ansatte mottar anerkjennelse
 • Månedlig støtte til treningsavgift
Vi er stolte av vår inkluderende kultur. Vi verdsetter de forskjellige perspektivene og unike ferdighetene du har med deg, fordi det gjør hele teamet bedre. Hvis du blir motivert av resultater, har en samarbeidende holdning og er fast bestemt på å nå langt, vil du lykkes hos Fisher Investments. Vi står klare til å ta imot deg! Legg inn din søknad i dag for å bli en del av et arbeidsmiljø hvor du utgjør en forskjell i livene til folk ved å forbedre investeringsuniverset.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG FREMMER LIKESTILLING I SIN VIRKSOMHET

Ansatte er ansvarlige for skatteinnbetalinger i forbindelse med premier/medlemskap betalt av selskapet

The Opportunity:

The Private Client Advice (PCA) group evaluates client and prospect goals, risk profiles, current investment strategies and structures to determine suitable asset allocation and benchmark recommendations.

As a Norwegian PCA Associate, you will support other team members, Analysts, Tied Agents and Investment Counsellors in providing regulated and suitable advice to prospective and existing clients of Fisher Investments Luxembourg. You will learn to use data and insights to guide your recommendations. You will report to your Team Leader who will aid in your professional development and job training.

The Day-to-Day:
 • Prepare and format written proposals by collecting client information, using information from third-party vendors, and conducting analysis based on the existing assets, and running portfolio simulations
 • Partner with other internal groups to ensure smooth transition of cases
 • Work on ad hoc group projects to help increase efficiency
 • Use MS Access, Word, Excel (perform complex functions) and Adobe to customise proposals and produce detailed reports
Your Qualifications:
 • A University degree or equivalent combination of education/experience
 • Fluent language proficiency in: Norwegian (Written and Verbal)
 • Experience with financial planning and investment principles or industry exams preferable
 • Produce quality work within a target timeline
 • Eager to work in an energetic, collaborative environment to support high-volume output
Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:
 • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents
 • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
 • Monthly gym subsidy
We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team - it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things - so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as a result of the premiums/membership costs paid by the Company

Apply for this job now

Details

 • Job Reference: 704958023-2
 • Date Posted: 6 September 2022
 • Recruiter: Fisher Investments
  Fisher Investments
 • Location: Metz, Moselle
 • Salary: On Application
 • Sector: Banking & Financial Services
 • Job Type: Permanent